REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Standy Wszechkoty z Laserem”

1) Organizatorem akcji promocyjnej „Standy Wszechkoty z Laserem” (dalej „Promocja”) i , przyrzekającym w rozumieniu art. 919 k.c. jest NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025166; NIP: 5270203968; kapitał zakładowy: 48.378.300,00 zł, w pełni opłacony, nr BDO 000016180 (dalej „Organizator”).

2) Promocja adresowana jest do konsumentów w rozumieniu art. 221 k.c. będących klientami wybranych stacjonarnych sklepów sieci ŻABKA, FRESHMARKET, LECLERC, WAFELEK w Polsce, w których znajdować się będą standy oznaczone hasłem „Wszechkoty z Laserem” (dalej odpowiednio „Konsumenci”, „Punkty Sprzedaży”). Promocja nie dotyczy zakupów w sklepach internetowych.

3) Promocją objęte są wszystkie produkty marki PURINA FELIX dostępne w Punktach Sprzedaży (dalej „Produkty”).

4) Promocja polega na tym, że Konsument, dokonując w okresie Promocji, jednorazowego (potwierdzonego jednym paragonem) zakupu Produktów za kwotę co najmniej 16 zł (słownie: szesnaście złotych) brutto otrzyma gratis w postaci wskaźnika laserowego o wartości 3,55 zł netto, eksponowanego w Punkcie Sprzedaży na standzie promocyjnym Produktów (dalej „Laser”, „Stand promocyjny”). Konsumentom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Laserów ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

5) Każdy Konsument może brać udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków o jakich mowa w punkcie 4 regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że zakup Produktów o wartości co najmniej 16 zł brutto udokumentowany jednym paragonem uprawnia do otrzymania wyłącznie jednego Lasera niezależnie od wartości zakupionych Produktów na podstawie tego jednego paragonu.

6) Uczestnik powinien samodzielnie wziąć Laser ze Standu Promocyjnego i okazać go przy kasie, przy dokonywaniu zakupu Produktów, spełniających warunki określone w punktach 4 i 5 regulaminu.

7) Promocja trwa od dnia 31.10.2018r. do dnia wyczerpania zapasu Laserów w danym Punkcie Sprzedaży. Informację o dostępności Laserów w danym Punkcie Sprzedaży można uzyskać bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży, tj. przy kasie.

8) Warunki Promocji są określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.

9) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie, na adres wskazany w punkcie 1 regulaminu z dopiskiem na kopercie” „Standy Wszechkoty z Laserem - reklamacja” lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: cs@pl.nestle.com z tematem wiadomości: „Standy Wszechkoty z Laserem - reklamacja”.

10) Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko konsumenta oraz dokładny opis i powód reklamacji, a w przypadku zgłaszania reklamacji pisemnej także adres korespondencyjny. Jeśli reklamacja dotyczy niewydania Lasera to do reklamacji należy dołączyć kopię paragonu dokumentującego zakup Produktów. Organizator ma prawo żądać dosłania oryginału paragonu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku powzięcia wątpliwości co do jego autentyczności lub jeśli kopia jest niewyraźna/nieczytelna. W przypadku niedosłania oryginału paragonu lub gdy jest on niewyraźny/nieczytelny lub został uznany za nieautentyczny, Organizator ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji.

11) Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni w sposób, w który zgłosili reklamacje, tj. za pośrednictwem listu przesłanego na adres wskazany w reklamacji lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres, z którego Organizator otrzymał reklamację.

12) Nieskorzystanie z procedury reklamacyjnej lub nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

13) Administratorem danych osobowych osób składających reklamacje dotyczące Promocji jest NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672, Warszawa. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com.

14) Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Promocji, ustalenia i obrony praw lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osób składających reklamacje jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, tj. rozpatrzenie reklamacji dotyczącej Promocji, ustalenie i obrona praw lub dochodzenie roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe rozpatrzenie reklamacji.

15) Dane osobowe mogą być przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp: (i) usługodawcy administratora, z pomocą których administrator realizuje ww. cele przetwarzania (kategorie takich odbiorców danych: podmioty pocztowe, kurierskie, usługi w zakresie obsługi klienta, usługi w zakresie wsparcia IT/IS, firmy prawnicze, audytorskie, archiwizacyjne (ii) podmioty z grupy kapitałowej administratora lub (iii) podmioty, którym administrator jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa

16) Dane osobowe osób zgłaszających reklamacje będą przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń uczestników Promocji przysługujących im w związku z Promocją.

17) Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do podanych danych (w tym otrzymania kopii danych), prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w przypadkach, gdy prawo tak stanowi – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

18) W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

19) Gratisy w Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ich wydanie będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

20) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

21) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji.

22) Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.wszechkoty.pl/laser